Over ons

De club heeft als doel:

 • de gezondheid en het welzijn van het ras behouden en bevorderen;
 • fokkers en liefhebbers van de Chodsky pes nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven;
 • een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
 • het ras in stand te houden, danwel te verbeteren.

Dit willen wij bereiken door:

 • het geven van voorlichting;
 • het organiseren van wandelingen en evenementen;
 • het verspreiden van informatie welke direct of indirect voor het ras van belang kan zijn;
 • voorlichting te geven bij aankoop, import, dekking en alles wat het fokken van de Chodsky pes betreft;
 • het onderhouden van contact en bevorderen van samenwerking met officiële (buitenlandse) kennelclubs;
 • Inventariseren en verwerken van gezondheidsgegevens.

We realiseren ons dat de genenpoel binnen het ras klein is. We realiseren ons ook dat de diversiteit in een genenpoel een belangrijke basis is voor de gezondheid van het ras zonder extreem doorgefokte raskenmerken en het verlies van het geliefde karakter van de Chodsky pes. Om een te nauwe verwantschap te voorkomen, is outcross een mogelijkheid. Wij erkennen dat de outcross-methode de genenpoel helpt verbreden. Echter zijn wij van mening dat outcross moet plaatsvinden op een gegronde basis door gedegen onderzoek en in samenwerking met kennishoudende instanties en de Tsjechische Rasvereniging KPCHP.  

Wij werken hard aan bewustwording over verwantschap binnen het ras in binnen- en buitenland. Om daar een steeds beter inzicht in te krijgen is het gebruik van de Embark DNA-test opgenomen in het Verenigingsfok-reglement en registeren wij alle bekende gegevens van diverse honden in de database van Zooeasy. 

Hoe het allemaal begon:

De oorsprong van de club ligt bij een kleine groep liefhebbers van de Chodsky pes die elkaar en de honden beter leerden kennen tijdens wandelingen. Daar groeide het idee om de wandelingen en het onderling contact uit te breiden met meer liefhebbers van de Chodsky pes. Zo ontstond in november 2018 de naam Chodsky Pes Club Nederland en werd een Facebookpagina opgericht. Deze Facebook-groep groeide snel en de wandelingen werden drukker bezocht.

Inmiddels was in juni 2018 door het bestuur van de Raad van Beheer besloten om het stamboek te openen voor de Chodsky pes als nationaal erkend buitenlandse ras in Nederland. Het ras begon steeds meer bekendheid te krijgen en bij de CPCN groeide de wens om een rasvereniging te worden. In december 2018 volgde een formele oprichting bij de notaris.

In 2019 heeft de club de Raad van Beheer te Amsterdam aangeschreven met het verzoek de CPCN te erkennen als rasvereniging onder de Raad van Beheer. Op 22 juli 2021 is onze vereniging officieel erkend door de Raad van Beheer. Wij zien dit als een bekroning van alle inzet na onze oprichting.

De CPCN is opgericht op 18 december 2018 en statutair gevestigd in Apeldoorn onder KvK nummer 75236427.

Bestuur & commissies

Het bestuur

Mathilde
in 't Veen

Bestuurslid

Heidi Heemskerk

Bestuurslid

Natascha
Reijpert

Bestuurslid

De commissies

 Lid worden

Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van dit mooie ras en draagt u de Chodsky pes danwel de Boheemse herder een warm hart toe? Meldt u dan aan als lid / gezinslid van de CPCN. Als Lid van de CPCN kunt u deelnemen aan activiteiten, gebruik maken van faciliteiten van de CPCN en ontvangt u 4 keer per jaar het clubblad Onze Chodsky’. Met uw lidmaatschap helpt u de vereniging de belangen van het ras te behartigen. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement, het leden convenant, het privacy statement en het verenigingsfokreglement van de CPCN. Deze documenten zijn te vinden op onze website onder de tab ‘Downloads’.

      Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (kalenderjaar) en wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. De contributie bedraagt voor het hoofdlid € 25,00 per kalenderjaar plus eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. 

Voor gezinsleden ouder dan 12 jaar en woonachtig op hetzelfde postadres bedraagt de contributie €7,50 per persoon per kalenderjaar. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis, daarna geldt automatisch het standaard tarief voor een gezinslid. Bij aanmelding na 1 juli van het kalenderjaar betaalt het hoofdlid € 15,00 voor het resterende kalenderjaar plus eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. Voor gezinsleden die woonachtig zijn op hetzelfde postadres en 12 jaar of ouder zijn, bedraagt de contributie bij aanmelding na 1 juli van het kalenderjaar € 5,00 per persoon voor het resterende kalenderjaar.

Indien gedurende het kalenderjaar gezinsleden van het hoofdlid aanvullend lid worden van de CPCN, zijn wij genoodzaakt om €5,00 inschrijfgeld aanvullend op de contributie van een gezinslid te hanteren.

De jaarlijkse contributie wordt voor 31 januari van het lopende kalenderjaar betaald aan de CPCN. De hierboven aangegeven verschuldigde contributie, dekt alleen het hoofd lid en diens gezinsleden die bij de CPCN zijn ingeschreven en op hetzelfde adres woonachtig zijn. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden. Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de penningmeester en wel voor 1 december van een kalenderjaar. Betaalde contributie wordt niet terugbetaald.

      Overschrijven van contributie

Rekeningnummer: NL 08 RABO 0343 5795 37
BIC: RABONL2U
Ten name van: Chodsky Pes Club Nederland
o.v.v. jaar en lidmaatschapsnummer

      Aanvullende bijdrage

Naast de vaste contributie wordt er bij evenementen of wandelingen een aanvullende bijdrage/donatie gevraagd:

 • Voor introducés en/of niet leden: € 5,00 per combinatie van een hond en begeleider (kinderen tot en met 12 jaar gratis).
 • Bij evenementen waar het hoofdlid met meer dan 3 honden aanwezig is: €2,50 per extra hond.
 • Bijzondere evenementen voor leden en niet leden in binnenland en buitenland. Deze kosten worden vooraf gecommuniceerd.
      Wijzigen persoonlijke gegevens

Wijzigingen in persoonlijke gegevens, zoals een adres- of e-mailwijziging, kunnen gemaild worden naar de penningmeester penningmeester@cpcn.nl

      Ledenvoordeel

Als lid van de CPCN kunt u gebruik maken van een aantal kortingen & voordelen:

 • Stemrecht op de Algemene Ledenvergadering
 • Kennelvermelding op de website als aangesloten fokker
 • Dek- en geboortevermelding op de website
 • Vermelding van dekreu en / of fokteef op de website
 • Korting op inschrijving voor evenementen, keuringen en seminars/lezingen
 • Gebruik van diverse modelovereenkomsten (koop- en dekreu-overeenkomst)
 • Fokkerschecklist 'van dekking tot uitvliegen'
 • Korting op medische onderzoek van DM bij Laboklin*
 • Korting bij De Raad Van Beheer op het chippen van de pups*

*Om voor korting in aanmerking te komen vraagt de betreffende instantie om een bewijs van lidmaatschap van de rasvereniging. Deze is door het (gezins-)lid op te vragen door een e-mail te sturen naar penningmeester@cpcn.nl

Clubblad

4 keer per jaar ontvangen de hoofdleden het clubblad ‘Onze Chodsky’. Het clubblad verschijnt in januari, april, juli en oktober van elk jaar. In het clubblad worden diverse relevante artikelen vermeld, maar ook nieuws, bijdragen van de leden, behaalde kampioenschappen, diploma's, geboorte en overlijden etc.

Kopij mag gemaild worden naar redactie@cpcn.nl. De sluitingsdatum voor het insturen van kopij is steeds de vijftiende dag van de maand voorafgaand aan de maand van verschijning.

Sponsoring

Wilt u als sponsor onze vereniging steunen? Neem dan voor meer informatie contact met ons op via sponsoring@cpcn.nl. Sponsoring is mogelijk voor:

€ 150,- per jaar voor een halve pagina in het clubblad, vermelding op de website en social media en vermelding op evenementen.

€ 175,- per jaar voor een hele pagina in het clubblad, vermelding op de website en social media en vermelding op evenementen.

Copyright 2021
All rights reserved
IBAN NL 08 RABO 0343579537
KvK nummer: 75236427